Farnost Rapotín

Římskokatolická farnost Rapotín

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO - 31. 5. 2020

 


Svatodušní sbírka na církevní školství se letos nekoná, proto dnešní sbírka je pro farnost. Pán Bůh zaplať za vaši podporu.

Pokud někdo z vás zapomněl donést postní pokladničku, ať ji donese kdykoliv na faru nebo do kostela.

Ve středu jev Šumperku tradiční zpovědní den. Zpovídat se bude od 8.00 do 18.00 hod. pouze s půlhodinovou přestávkou na oběd ve 12.00 hod. Rozpis zpovědníků je na vývěsce a na internetu. V Rapotíně bude příležitost ke svaté zpovědi ve středu přede mší svatou, která je v 18.15 hod.

V pátek bude místo mše svaté bohoslužba slova se svatým přijímáním vedená jáhnem. V pátek v 19.00 hod. bude setkání Pastorační rady farnosti.